ریتن پرکتیس

ریتن پرکتیس

با توجه به تعهدات اجرایی توسط شرکت مهندسی كيفيت پايدار و اجرای آزمایشات غیر مخرب مطابق با آیین نامه ASNT-TC-۱A نظام نامه کاری در خصوص عملیات بازرسی در تست های مختلف صنعتی نظیر سازه های فولادی , خطوط لوله , مخازن تحت فشار , تهیه گشته و مدون شده است و چنانچه مشتریان محترم و یا کارفرمایان عزیز تمایل به تعریف پروژه و سفارش ان را داشته باشند با برقرار نمودن ارتباط با قسمت مدیریت اصلی شرکت می توانند دستور العمل های کاری و اجرایی را دریافت نمایند .

کلیه اسناد و مدارک تهیه شده در خصوص مدیریت در کیفیت شامل روش های اجرایی و دستور العمل های کاری به شرح ذیل لیست شده است

دستور العمل بازرسی جوش به روش امواج ما فوق صوت
دستور العمل بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی
دستور العمل بازرسی جوش به روش چشمی
دستور العمل بازرسی جوش به روش مایعات نافلز با توجه به تعهدات اجرایی توسط شرکت مهندسی كيفيت پايدار و اجرای آزمایشات غیر مخرب مطابق با آیین نامه ASNT-TC-۱A نظام نامه کاری در خصوص عملیات بازرسی در تست های مختلف صنعتی نظیر سازه های فولادی , خطوط لوله , مخازن تحت فشار , تهیه گشته و مدون شده است و چنانچه مشتریان محترم و یا کارفرمایان عزیز تمایل به تعریف پروژه و سفارش ان را داشته باشند با برقرار نمودن ارتباط با قسمت مدیریت اصلی شرکت می توانند دستور العمل های کاری و اجرایی را دریافت نمایند .

کلیه اسناد و مدارک تهیه شده در خصوص مدیریت در کیفیت شامل روش های اجرایی و دستور العمل های کاری به شرح ذیل لیست شده است

دستور العمل بازرسی جوش به روش امواج ما فوق صوت
دستور العمل بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی
دستور العمل بازرسی جوش به روش چشمی
دستور العمل بازرسی جوش به روش مایعات نافلز